प्रार्थमिक शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद् मध्ये स्वागत आहे

महत्वाचे अधिकारी

शिक्षणाधिकारी अमरावती
गटशिक्षणाधिकारी अमरावती

अमरावती विषयी

अमरावती महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२ ते ११ ४६ उ. आणि ७६ ३८ ते ७८ २७ पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा

पंचायत समिती: 14 केंद्र: 139
बिट: 51 जि. प. शाळा: 1602
अमरावती विषयी अधिक माहिती   >>   

महत्वाची दुवे

जिल्हा परिषद अमरावती निर्णय
नागरिकांची सनद
सार्वजनिक सुट्ट्या
मह्त्त्वाचे शासन निर्णय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय पत्रके
आरटीई कायदा आणि नियम 2009
चावडी वाचन कार्यक्रम
अभ्यासिका
जि. प. कनिष्ठ महाविद्यालयातील तासिका तत्वावरील पद भरती 2015

पत्रके

दिनांक शीर्षक कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
02/26/2015 आस्थापना विभाग... विस्तार अधिकारी वर्ग3 ...
02/11/2015 मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वीय कार्यालय... सेवानिवृत्ती प्रकरणे ...
02/10/2015 आस्थापना विभाग/खाजगी शाळा... खाजगी प्राथमिक शाळा मध...
02/09/2015 RTE 2009/25%... दि. 12.02.2015 मुख्याध्यापक क...
02/09/2015 RTE 2009/25%... दि. 12.02.2015 मुख्याध्यापक क...
01/31/2015 माध्यमिक शाळा... जि. प. माध्यमिक शाळा बिद...
अधिक नवीन पत्रके  >>   

नवीन संदेश

संच मान्यता 2014-15 संदर्भात मंगळवार दिनांक 27.01.2015 रोजी सकाळी ठीक 10.30 वाजता आपल्या जिल्हयाच्या एनआयसी केंद्रावर व्हीसी आयोजित केलेली आहे
दि.11.01.2015 ते 26.01.2015 रस्ता सुरक्षा अभियान २०१५ राबविण्याबाबत.
'लेक शिकवा अभियान' दिनांक 03 जानेवारी ते 26 जानेवारी 2015 दरम्यान राबविण्याबाबत...
प्राथमिक शाळा शालेय वेळा अति थंडीच्या काळात सकाळ 8.30 च्या नंतर सुरु करण्याबाबत..
अति तात्काळ डेस्क बेन्च माहिती सादर करण्याबाबत. प्रपत्र सोबत पत्रके लिंक वर जोडले आहे.
शैक्षणिक सत्र 2014-15 पटसंख्या प्रत्यक्ष, UDISE प्रपत्र व पटपडताळणी यात तफावत आसता कामा नये
अधिक नवीन संदेश   >>   

मह्त्त्वाच्या वेबसाईट